Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci

O Katedrze Filologii Polskiej

Historia słupskiej polonistyki sięga 1969 roku. Początkowo w strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonowały dwa zakłady naukowo-dydaktyczne: Zakład Historii oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.  W roku akademickim 1970/1971 powołano Zakład Filologii Polskiej, którego organizatorem i kierownikiem był doc. dr Edward Homa.

W pierwszym roku istnienia w Zakładzie Filologii Polskiej zatrudniano jednego starszego wykładowcę i dwóch adiunktów. Utworzono wówczas trzyletnie stacjonarne studia filologii polskiej. W roku akademickim 1971/72 przeprowadzono rekrutację na trzysemestralne studia zaoczne filologii polskiej dla absolwentów studiów nauczycielskich. Zwiększała się wówczas liczba pracowników Zakładu.

Znacznej pomocy naukowej i dydaktycznej Zakładowi Filologii Polskiej w Słupsku udzielał przez wiele lat Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zatrudniano wówczas m.in.: prof. dra hab. Bogusława Kreję, prof. dra hab. Huberta Górnowicza, prof. dra hab. Edwarda Rabowicza, prof. dra hab. Jana Tuczyńskiego, doc. dr Annę Martuszewską, prof. dra hab. Józefa Bachórza oraz prof. dra hab. Jana Ciechowicza.

Z inicjatywy pracowników Zakładu Filologii Polskiej powstał Oddział Towarzystwa Kultury Języka oraz Oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W Zakładzie Filologii Polskiej prowadzono telefoniczne pogotowie językowe, udzielające porad z zakresu poprawności i kultury języka.

W październiku 1993 r. Zakład Filologii Polskiej został przekształcony w Katedrę Filologii Polskiej, którą początkowo kierowała dr hab. prof. nadzw. Urszula Kęsikowa, a następnie dr hab. prof. nadzw. Kazimierz Cysewski. W Katedrze pracowało 35 osób, w tym: 12 samodzielnych pracowników naukowych, 11 doktorów i 12 magistrów.

1 lutego 1999 r. Katedra przeobraziła się w Instytut Filologii Polskiej. Pierwszym dyrektorem IFP został dr hab. prof. nadzw. Kazimierz Chruściński. Od 2003 do 2008 r. Instytutem kierował prof. dr hab. prof. Andrzej Żurowski. W tym czasie zmianie uległa również nazwa Instytutu. Był to Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Instytut Polonistyki uzyskiwał kolejne pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (w roku akademickim 2004/2005, 2008/2009 oraz 2014/2015), zapewniając swoim studentom wysoką jakość kształcenia na kierunku filologia polska na poziomie studiów pierwszego (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim.

Z dniem 26 marca 2012 roku Centralna Komisja d/s Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii Pomorskiej w Słupsku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Od 1 października 2019 r. funkcjonujemy jako Katedra Filologii Polskiej w Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prowadzimy badania naukowe w dwóch dyscyplinach: literaturoznawstwie i językoznawstwie. Kształcimy studentów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska.

W corocznym rankingu „Perspektyw” filologia polska w roku 2020 zajęła III miejsce (2018-2019 miejsce IV). 

Znajdziesz nas tutaj