Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci

Filologia rosyjska – Język rosyjski w biznesie i turystce (SDS)

Opis ścieżki edukacyjnej

Kształcenie ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem rosyjskim w różnych sferach komunikacji ze szczególnym ukierunkowaniem na przedmioty specjalistyczne z dziedziny językowej obsługi biznesu, marketingu i turystyki. Treści programowe studiów obejmują również zagadnienia komunikacji międzykulturowej, literatury, praktyki przekładu artystycznego, sprzyjając systematyzacji i pogłębieniu wiedzy ogólnej. Student zdobywa wysokie kompetencje językowe – znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i drugiego nowożytnego języka obcego na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Student przygotowany zostaje do podęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

Charakterystyka absolwenta

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu literatury najnowszej, kultury współczesnej, metodologii badań literackich i językoznawczych przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej orientacji w sektorze biznesu (rosyjskojęzyczna dokumentacja handlowa w obrocie zagranicznym), stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie (język środków masowego przekazu i reklamy, przekład tekstów medialnych). Specjalność pozwala także na podjęcie pracy w biurach, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Znajdziesz nas tutaj